Wij zijn Studio 2C

Webdesign & uw grafische/computer helpdesk

 Algemene leveringsvoorwaarden Studio 2C

De Algemene leveringsvoorwaarden waaronder Studio 2C plaatsingsopdrachten voor advertenties, opdrachten tot voorbereiding en vervaardiging van drukwerk, beletteringsprojecten,multimediaprodukties alsmede tot het verstrekken van adviezen op enig terrein aanvaardt. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voorzover dit tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Op alle overeenkomsten en offertes die Studio 2C resp. sluit of uitbrengt, zijn deze voorwaarden van toepassing.

Deze leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant  onder nummer 20092359.

 

 1. Prijsopgave en bevestiging.

  Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen alsmede de daarmee samenhangende prijsopgaven van Studio 2C zijn vrijblijvend. De prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden of door een wijziging van de opdracht. Mondelinge afspraken en bedingen binden Studio 2C eerst nadat deze schriftelijk door Studio 2C zijn bevestigd. De geldigheidsduur hiervan is nooit langer dan twee maanden.

  Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht eerder aan een ander bureau verstrekte of tegelijkertijd aan meerdere bureaus wenst te verstrekken, dient hij hiervan alle betrokken bureaus op de hoogte te stellen. Prijzen dienen niet besproken te worden met andere bureaus en / of particulieren.
   

 2. Auteursrecht

  1. Het auteursrecht en het uitsluitend recht van tekening of model t.a.v. het voorlopige en definitieve ontwerp en van de ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen alsmede t.a.v. de daarna vervaardigde exemplaren van het produkt, komen toe aan Studio 2C. Offertes geleverd met ontwerpschets geven de afnemer niet het recht de beelden van dit materiaal te gebruiken of anderszins toe te passen. Ook niet met een kleine wijziging of afleiding van de ontwerpschets.

  2. Auteursrechthebbende
   Studio 2C garandeert dat het geleverde door of vanwege haar is ontworpen, dat Studio 2C geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken en garandeert dat het ontwerp origineel is.

  3. Naamsvermelding
   Studio 2C is te allen tijde gerechtigd om het ontwerp te signeren en/of haar naam te laten vermelden in het colofon van een publicatie of op een titelrol. Wanneer Studio 2C dit niet nodig acht dan wel niet wenselijk acht, zullen tussen Studio 2C en de opdrachtgever in goed overleg afspraken worden gemaakt aangaande een eventuele andere wijze waarop de vermelding zal plaatsvinden. Als Studio 2C dit nodig acht zal de opdrachtgever het te verveelvoudigen werk voorzien van het symbool © met de naam van het bureau en het jaar van de eerste openbaarmaking.

  4. Auteursrecht bij Studio 2C
   Zolang geen nadere schriftelijke overeenkomsten tussen Studio 2C en de opdrachtgever worden gemaakt m.b.t. de overdracht van het auteursrecht op het ontwerp, blijft dit auteursrecht bij Studio 2C.

  5. Eigendom bij Studio 2
   Zolang geen nadere afspraken tussen Studio 2C en de opdrachtgever worden gemaakt m.b.t. de overdracht van het eigendomsrecht op het door Studio 2C aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde exemplaar, blijft dit eigendom van Stu

  6. Verveelvoudiging
   Zolang de opdrachtgever niet de schriftelijke toestemming heeft ontvangen zoals hier voorgaand beschreven, zal deze de verveelvoudiging niet starten
    

 3. Honorarium

  1. Studio 2C en de opdrachtgever komen een redelijk honorarium overeen op basis van de door Studio 2C gehanteerde uurtarieven en bijkomende kosten. Prijswijzigingen door derden kunnen zonder voorafgaande melding doorberekend worden. Bij grote opdrachten waar ook drukwerk bij betrokken is, werkt Studio 2C met voorschotnota's.

  2. Gebruiksvergoeding
   In het tussen partijen overeengekomen honorarium is tevens begrepen de vergoeding voor het uitsluitend recht tot het gebruik van het ontwerp m.b.t. de in de overeenkomst vastgelegde eerste bestemming en oplage.

  3. Ander gebruik
   Bij herdruk, hergebruik of ruimer gebruik van het ontwerp, gewijzigd of ongewijzigd, dient tussen partijen een nieuwe overeenkomst m.b.t. deze vergoeding te worden gesloten.

  4. Herroepen opdracht
   Wanneer een opdrachtgever een verstrekte opdracht herroept, dient deze het gehele honorarium dat Studio 2C zou toekomen bij gehele vervulling van de opdracht, alsmede alle bijkomende kosten tot op dat moment, te voldoen.

  5. Beëindigen opdracht
   Wanneer er sprake is van zijn wil onafhankelijke omstandigheden of bepaalde gedragingen of handelingen aan de zijde van de opdrachtgever waardoor van Studio 2C redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat zij de opdracht verder vervult, heeft Studio 2C het recht om deze opdracht neer te leggen. In dit geval heeft zij recht op het honorarium voor de tot op dat moment verrichte arbeid en op vergoeding van de tot op dat moment gemaakte kosten en is Studio 2C verplicht de bereikte resultaten aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen.

  6. Betalingsverplichting
   Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door Studio 2C nog geen volledige betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met 2 %. Bij het in gebreke blijven zijn alle hieruit voortvloeiende (buitenrechtelijke) incassokosten voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten bedragen 15 % van het verschuldigde bedrag met een minimum van ƒ 100,-. Wanneer Studio 2C evenwel aantoont dat deze ter inning van zijn vorderingen hogere kosten —die redelijkerwijze noodzakelijk waren— heeft moeten maken, dan komen ook deze kosten voor rekening van de opdrachtgever.
    

 4. Eigendomsovergang

  Bij het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen door de opdrachtgever worden alle door Studio 2C binnen de overeenkomst aan de opdrachtgever overgedragen rechten opgeschort tot op het moment waarop deze verplichtingen wel zijn nagekomen. Het is de opdrachtgever in dat geval niet toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken.
   

 5. Algemene en andere voorwaarden

  1. Bij het afsluiten van advertenties conformeert Studio 2C zich aan de voorwaarden die haar door het betreffende medium worden opgelegd. Het spreekt vanzelf dat de opdrachtgever die van deze mediadiensten gebruikt maakt via Studio 2C ook gebonden is aan deze regels en voorwaarden.

  2. Uitvoering
   Op verzoek van de opdrachtgever kan Studio 2C tegen een nader overeen te komen vergoeding bij de verveelvoudiging als handelingsbevoegd gemachtigde voor de opdrachtgever optreden nadat dit schriftelijk tussen Studio 2C en de opdrachtgever is overeengekomen.
    

 6. Aansprakelijkheid

  1. Studio 2C is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de onjuistheden en/of onvolledigheden van gegevens die in het kader van de opdracht door de opdrachtgever zijn verstrekt. Opdrachten aan grafische of andere produktiebedrijven m.b.t. de verveelvoudiging van het ontwerp, worden door en in opdracht van de opdrachtgever verstrekt. Studio 2C houdt zich voor de uitvoering van die opdracht —waar nodig—-beschikbaar voor mondeling overleg. Alvorens tot verveelvoudiging wordt overgegaan dient de laatste drukproef, revisieproef of het laatste prototype van het ontwerp ter goedkeuring te worden aangeboden en dient deze door Studio 2C schriftelijk voor accoord te worden bevonden.

  2. Studio 2C aanvaardt opdrachten tot plaatsing van mededelingen en advertenties in periodieken en tot het doen verspreiden van drukwerk onder het voorbehoud dat de beoogde editie waarop de opdracht betrekking heeft ook daadwerkelijk verschijnt. Niet verschijnen van zo"n periodiek ontslaat de opdrachtgever van diens direct daarop toepasselijke betalingsverplichting maar geeft hem nimmer enige aanspraak op schadevergoeding.

  3. Nederlands recht
   Op de overeenkomst tussen Studio 2C en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Indien een van de partijen een geschil aanwezig acht en dit aanhangig maken dan zal hij dit aan de andere partij schriftelijk en met omschrijving van het geschil kenbaar moeten maken.

  4. Studio 2C kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor gebreken in verleende diensten van derden.
    

 7. Reclames

  Deze dienen binnen 5 dagen na aflevering c.q. het verrichten van betreffende diensten schriftelijk te worden medegedeeld.